Jakie mam prawa jako osoba pokrzywdzona w Kościele?Gdy zgłaszasz przedstawicielowi Kościoła przestępstwo wykorzystania w sferze seksualnej, jest on zobowiązany do poszanowania Twoich praw i postępowania zgodnie z dobrymi praktykami wypracowanymi w Kościele*

  1. możesz spotkać się z delegatem poza terenem instytucji kościelnej
  2. masz prawo, by tak podczas zgłoszenia, jak i w późniejszych ewentualnych czynnościach wyjaśniających i procesowych, towarzyszyła Ci wybrana osoba zaufana
  3. masz prawo oczekiwać, że zostaniesz życzliwie przyjęty/a i wysłuchany/a, potraktowany/a z godnością i szacunkiem
  4. masz prawo do ochrony wizerunku i sfery prywatnej, a także do tego, że zapewnione zostanie Ci poczucie bezpieczeństwa
  5. jeśli Twoja sprawa nie jest jeszcze zgłoszona państwowym organom ścigania, otrzymasz pomoc w jej zgłoszeniu lub zgłosi ją sam przedstawiciel Kościoła, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
  6. jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną, masz prawo oczekiwać pomocy psychologicznej przez wybranego przez Ciebie specjalistę i medycznej oraz konsultacji prawnej i wsparcia duchowego; jednocześnie przyjmij ze zrozumieniem, że te formy pomocy zostaną Ci zagwarantowane po zweryfikowaniu Twojego świadectwa w ramach postępowania
  7. nie wolno żądać od Ciebie składania przysięgi co do zachowania sekretu ani innego zobowiązania do milczenia odnośnie do zgłaszanych wydarzeń lub faktu zgłoszenia
  8. masz prawo do pisemnej kopii Twojego zeznania
  9. masz prawo do informacji na temat środków zapobiegawczych podjętych w odniesieniu do osoby oskarżanej
  10. jeśli zgłosisz taką potrzebę, masz prawo do informacji, na jakim etapie znajduje się wszczęte postępowanie
*na podstawie motu proprio Vos estis lux mundi papieża Franciszka, Vademecum Kongregacji Nauki Wiary oraz Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski